Uw privacy

Ons website-adres is: https://denieuweaandeelhouder.nl. Bij de contactpagina zie je wie we zijn.

DNA THE NEW SHAREHOLDER, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigt door Rob Berghuis en Rob Berghuis Beheer B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe DNA omgaat met uw persoonsgegevens.

DNA doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat DNA:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij zij uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen;
  • zij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

DNA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via: info@denieuweaandeelhouder.nl

DNA verwerkt de gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ontvangen persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemming is ontvangen. Schriftelijke toestemming kan zowel per post als per e-mail worden verstrekt. Enkel in het geval er een wettelijke rechtsplicht of gerechtelijke uitspraak is gedaan die verzoekt tot het doorgeven van gegevens zal op deze basis zonder toestemming doorgifte plaatsvinden.

MINDERJARIGEN

DNA verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen  jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Drie jaar.

BEVEILIGING

DNA zal zich inspannen de door haar verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen oneigenlijk gebruik. DNA is zich ervan bewust dat computersystemen kunnen worden gehackt of componenten kunnen worden gestolen. Om deze redenen heeft zij de volgende maatregelen getroffen:

  • Gegevens worden bewaard op een stand alone personal computer met een firewall en voorzien van een up-to-date virusscanner;
  • Gegevens worden in de cloud opgeslagen bij gerenommeerde leveranciers zoals Google en Microsoft.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke DNA van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf. DNA kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt DNA u hierover direct contact met ons op te nemen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

E-mail / Telefonisch contact

Op onze website maken wij duidelijk om welke vraagstukken het gaat. Als een website bezoeker meer informatie wil ontvangen over iets, dan kan een website bezoeker contact met ons opnemen via e-mail of telefonisch of via WhatsApp.

De gegevens die wij hiermee verzamelen zijn logisch in het zakelijk verkeer. Het gaat dan om de naam van een persoon, telefoonnummer en/of e-mail en bijvoorbeeld de naam van een bedrijf. Deze gegevens worden in veel gevallen niet (centraal) opgeslagen.

Daar waar gegevens wel worden opgeslagen geschiedt dit met behulp van Google en Microsoft diensten, waarbij gegevens beveiligd worden opgeslagen in de cloud en/of gegevens worden opgeslagen op een niet voor derden toegankelijke opslag, zoals een met een firewall beveiligde stand alone PC en een biometrisch beveiligde mobiele telefoon. Beide apparaten zijn uitgerust met een up-to-date virusscanner.

Van zogenaamde cookies die “automatisch” worden opgeslagen maken wij verder geen actief gebruik.

Met wie we jouw data delen

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden na jouw expliciete schriftelijke toestemming.

Controle over jouw data

Na persoonlijk verzoek verwijderen wij jouw gegevens per ommegande uit onze systemen.

Dit is de Privacyverklaring van DNA THE NEW SHAREHOLDER.

Deze verklaring is ook van toepassing op Rob Berghuis Beheer B.V. en Rob Berghuis. De directie kan besluiten tot aanpassing van deze Privacyverklaring.

Deze versie is gemaakt in januari 2019.